117 – O, ry Zanak’ondry!

1. O, ry Zanak’ondry!
He Hianao nijaly,
Ory voahombo,
Anefa tsy namaly;
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao.
(2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

3. O, ry Zanak’ondry!
He Hianao nijaly,
Ory voahombo,
Anefa tsy namaly;
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao.
Ampiadanonao izahay, re!