122 – Hitako izao, sakaiza

1. Hitako izao, sakaiza,
Ny fahasambarana,
Ka ny foko, faly, ravo,
Manam-piadanana
Teo am-pototry ny hazo
Nijalian’ny Tompoko,
Teo aho no nahazo
Famelana heloka.

2. He! Ny indrafo niriko
Efa azoko tokoa,
Ka jesosy no fidiko,
Fa Izy fototry ny soa,
He! Ny rany sarobidy
Nanadio ny otako:
Izaho efa voavidy,
Lanitra no lovako.

3. Tena soa mahagaga
Izao nomenao ahy izao,
Fa izaho izay mpanota
Dia nohavaninao;
Ka izaho dia hidera
Izato fitiavanao,
Ary koa hanambara,
Jeso ô! Ny herinao.

4. Ry Mpamonjy ô! Mba raiso
Izao fisaorako izao;
Ka izay rehetra ahy
Dia atolotro Anao,
Raha tonga re ny fetra
Hialako sasatra,
Ento aho hitoetra
Eo anilanao ary.