817 – Ry Andriamanitra Rainay, mihainoa

1. Ry Andriamanitra
Rainay, Mihainoa
:,: Mihainoa,:,:
Miondrika eto anatrehanao ‘zahay,
Fa Hianao no Andriamanitray
Ka henoy izahay!

2. Ry Jeso Kristy,
Zanak’ Andriamanitray, mamonje!.
:,:Mamonje!:,:
Fa Hianao no Mpamonjy izao
tontolo izao,
Ary ny Ranao no nanavotanao
Ka vonjeo izahay

3. Ry Fanahy Masina,
Mpanavotra anay diovinao.
:,: Diovinao! :,:
Fa Hianao no mahay
manadio ny fonay
Mba ho tempoly mendrika ny hitoeranao,
Diovinao izahay!