818 – Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota

Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Mamindra fo aminayl
Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Mamindra fo aminay.
Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Omeo anay ny fiadananao!
Tompo ô, mba miantrà!
Mamelà re, ny helokay!
Niara-nanota izahay tamin-drazanay,
Ka tsy mba madio, fa ratsy ny toetray!
Ry Tompo ô, aza ataonao aminay araka ny fahotanay,
Ka aza averina aminay ny helokay!
Henoy ny hatakay.
Ka raisonao ny fifonanay
Amen!