821 – Rainay ô, Mpamorona

1. Rainay ô, Mpamorona!
jeso ô, Mpanavotra,
Ary ny Mpananatra;
Mihainoa, ry Tompo!

2. Hianao no foto-tsoa
Sy harem-panahy koa,
Handrosoanay tokoa;
Mihainoa, ry Tompo

3. Be ny heloka natao,
Be ny famindramponao,
Mamelà anay izao;
Mihainoa, ry Tompo

4. Malahelo izahay,
Fa maditra hatrizay,
Aza mba mandao anay;
Mihainoa, ry Tompo

5. Mba diovy ny fonay,
Hatanjaho ny sainay,
Ahitsio ny dianay;
Mihainoa, ry Tompo

6. Be tokoa ny indrafo
Izay naseho ho anay,
Tena latsaka ao am-po;
Mihainoa, ry Tompo!

7. Eny, famonjena re,
Hahitanay aim-be,
No he, vitanao tety;
Mihainoa, ry Tompo

8. Aina, hery, andro koa
No atolotray tokoa,
Mba hahaizanay ny soa;
Mihainoa, ry Tompo

9. Ho Anao tsy tapitra;
Haja, dera, saotra koa,
Ho Anao mandrakizay;
Mihainoa, ry Tompo
Amena.