822 – Nohariana mba ho tsara ny tontolo

1. Nohariana mba ho tsara ny tontolo
Ka ho sambatra, ho mendrika ny Ray
Nihasimba, simban’ota dia nisolo
Fanjakan’ny haratsiana mahamay,
Nisy anefa Tompo izay nampanantena
Mba hamerina ny soa ‘zay efa very
Kristy fiainana mizara famonjena,
Tokana no azo antok’Izy irery.

2. Noharina mba ho iray isika mpino
Ka hanompo Tompo tokana Tsitoha
Ndrisy anefa, fa mikipy manadino
Fa matory am-pisarahana tsy mifoha
Nisy anefa, mbola misy Tompo iray
Azo toky fa hamory ny mania
Kristy fiainana, hanangona indray
Ny Fiangonany hiray raha toa minia

3. Tsia, tsy nisy nohariana mba hijaly
Tsia, tsy nisy voatokana ho faly
Tsy hi-fandrafy sy hiady sanatria
No namoronana ny olona, ô, tsia!
Fa ireny vokatry ny kihotana
Ka mamikitra, tapisaka, lovàna
‘Reo rehetr’ireo ho levona sy foana
Raha Kristy Fiainana no ho Tomponao.