824 – Ry Andriamanitra nahary

1. Ry Andriamanitra nahary,
Isaoranay ny Anaranao
Nasehonao miharihary
Ny herin’ny fitiavanao:

Fiv : Fa ny Fiangonanao najoro
Ho fiorenam-pahamarinana,
Dia vatolampy tsy hikoro
Sy andry azo ifikirana,

2. Ny teninao, Jeso Mpandresy,
No nifahiran-dRasalama
Tanaty memy nifanesy
Sy fiakarana malama:
Fa ny Fiangonanao sns…

3. Ny tranomaizim-pijaliana,
Nampian’ny lefona mifofo,
Nanjary hiram-pihobiana
Nandresy lahatra ny nofo:
Fa ny Fiangonanao sns…

4.Ilay nantsoina ho maritiora,
Fitarikandro nanazava,
Namerovero toy ny miora,
Nandroaka aizina hisava:
Fa ny Fiangonanao sns…