827 – Na mamely ny tafiotra lehibe

1. Na mamely ny tafiotra lehibe
Sy mandrivotra fatratra
Ka efa mila hahavery saina re!
Hozakaiko fa lahatra
Jeso Tompo no amiko izao
Ka ny loza resiny avokoa
Izy no mitondra ahy mba ho ao
Amin-dRainy handova ny soa.

Fiv : Mandrosoa hoy ny Tompo
Fa Izaho hitondra anao
Ka hitandrina anao
Sy hanatitra anao
Any Ziona fonenan’ny Ray

2. Na dia maizina ny lalako ety,
Sady be fahavalo koa
Kelikely foana dia ho tonga ary
Ka ho tretrika ao tokoa.
Jeso Tompo no misakambina
Sy mihazona ny tanako roa,
Sady be fitia ka te-hiambina
Ny fanahy sy ny aiko koa.
Mandrosoa hoy ny Tompo, sns…

3. Reko re ny alon-drano lehibe
‘Zay mamely ankehitrio;
Ka toa kivy ny fanahiko mandre,
Kanjo tsara ho ahy io.
Fa tsy tiako ny hanalavitra
‘Lay Mpanafaka ny zava-manjo,
Raha toa ny saiko tsy finaritra,
Ka mangovitra mafy ny fo.
Mandrosoa hoy ny Tompo, sns…