177 – Ry Fanahy Mpanazava mitariha anay izao

1. Ry Fanahy Mpanazava,
Mitariha anay izao.
Hianaranay ny teny
Zay nampanoratinao;
:.: Dia hifaly.
Izahay tarihinao:.:

2. Ry Fanahy Mpanazava!
Maminay ny anatrao.
Fa matanjaka sy hendry
‘Zay ampianarinao;
:,: Hatanjaho
Izahay mpianatrao :,:

3. Ry Fanahy Mpanazava!
Aoka tsy hangia anay
Ny angano sy tantara
‘Zay hamily dia anay!
:,: Mba sakano
Tsy handavanay Anao :.:

4. Ry Fanahy Mpanazava!
Ny Baiboly taminao
Dia fanilo sady toky
Hanantonanay Anao
:,: Mba tsilovy
‘Zay miankina aminao :,: