187 – Ny lanitra sokafinao

1. Ny lanitra sokafinao,
Midina ry Mahery
Ampisehoy ny sandrinao,
Ry Tompo manan-kery,
He manakora izao
Ny fahavalonao,
Ka maro no mandà
Ny afo masina
Narehitrao, ry Jeso.

2. O, ry Mpitia olona,
Mpanjaka voahombo!
Ny teninao dia velona,
Mahery sy mitombo;
Ampahafantaronao
Izao tontolo izao,
Fa tsy mba foana
Ny ranao masina
Nalatsakao fahiny.

3. Mba ampiraiso hina re
Ny olom-boafidy,
Ka akambano mafy e,
Fa lova sarobidy,
Ny fitiavana
Madio sy marina
No aoka hanavao
Ny fiangonanao
Handraisanao ny dera.

4. Ny Nosinay, ny tranonay,
Ny vava aman-tsainay,
Dia mba samy havaozinao,
Ry fototry ny ainay!
Ampiononinao
Ny manina Anao!
Avia, ka mamonje,
Avia, mampandrese
Ny olonao mahantra!