643 – O! mandrosoa mba ho tena mpandresy

1. O mandrosoa mba ho tena mpandresy
Dia mazotoa, miasà mitomboa,
:,:Raiso ny tsara, ka roahy ny ratsy,
Ka matokia an’i jeso tokoa.:,:

2. O mandrese, ny finoana tano,
Na dia mafana ny ady hatao,
:,:Ny fandresena homena ny mino,
Azy ny herin’ny Tompo izao.:,:

3. Mba matokia ny hery tsy hita
Izay voatahirin’ny Ray ho anao,
:,:Ka voatolotra tao Gologota
Mba ho antsika rehetra izao.:,: