644 – Matahora mangovita

1. Matahora mangovita,
Fa indro ny devoly
No mihendry hisambotra
Ny saintsika rehetra;
:,:Miambena,:,:
Ka mivavaha, tsara.

2. Mifalia, mivavaha,
Jeso no arontsika,
Manaraha ny teniny,
Fa hovonjeny isika;
:,: Tano Izy :,:
Hahazoana aina.

3. Manandrata feo hihira
Hidera an’i Kristy,
Hanome voninahitra
an’Andriamanitra
:,: Tompontsika,:,:
Fa marina izany.