648 – Miambena izao,

1. Miambèna izao,
Ry fanahiko!
Misy rafinao misaina
Hanangoly ny malaina;
Be ny fandrika
Voavelatra.

2. Miambena izao,
Ry fanahiko!
Mba tsy ho andevon’ota,
Na ho taomin’ny mpanota;
Mivavaha izao,
Ry fanahiko!

3. Miambena izao,
Ry fanahiko!
Ka tohero ny devoly,
Raha avy manangoly;
Kristy raisonao
Mba ho aronao!

4. Miambena izao,
Ry fanahiko!
Tsy ho ela tsy akory
Dia ho lasa ny mahory,
Ka ho afaka
Ny mpiambina.

5. Miambena izao,
Ry fanahiko!
Fa ho avy indray ny Tompo
Mba hampody ny mpanompo
Ho finaritra
Ao an-danitra.