649 – Ry mino miambena re,

1. Ry mino, miambena re,
Fa manam-pahavalo be;
Jesosy no arahonao
Hitarika anao.
Ezahonao ny dianao,
Ny satro-boninahitrao
Miandry ao aloha ao,
Ka mba tratraronao!
Mba mivavaha, ry havako,
Ka miomàna ao am-po;
Andeha izao ilaozinao
Ny zavatra ho lo!

2. Alao ny fiadianana
Omen’Andriamanitra,
Ny fahamarinana alao
Mba hisikinanao;
Hazony ny finoana
Ampinga hanohanana;
Ny tenin’Andriamanitra
No tena sabatra;
Ny famonjena raisonao
Ho fiarovan-dohanao;
Ireny no hanoheranao
Ny ratsy ao am-po.

3. Ry havana malala ô,
Andeha isika hiray am-po
Hikatsaka ny lanitra,
Fa ao tsy misy manjo.
Ho faly ao an-danitra
Ny vita fanompoana,
Ka aoka izao isika handao
Ny zava-poana!
Ho lasa faingana indray
Ny androntsika an-trano lay;
Vonjeonao ilay tany vao,
Izay mandry fahizay.