651 – Jeso, ampio izahay mba handresy

1. Jeso, ampio izahay mba handresy!
Ny fahavalo mamely anay!
Indro ny aizina tsy mbola resy,
Ary Satana mamandrika anay,
Ka mba omeo anay ny mazava
Hampahasahy anay lalandava.

2. Jeso, ampio izahay mba handresy!
Kely finoana re izahay;
Kivy matetika, mila ho resy;
Aoka ny herinao homba anay;
Dia hatoky izahay, ry Mpandresy,
Fa ny devoly dia ho voasesy.

3. 0, ry Mpandresy, arovy ny ainay!
Ady mafana hiseho izao;
Ka mba tohany hatoky ny fonay!
Dia hiainga hanaraka Anao;
Na dia loza ny herin-tSatana,
Sahy izahay, Hianao no mitana.

4. Ampandreseo izahay, ry Mpamonjy!
Ka raha vita ny ady aty,
Dia ho isan’izay voavonjy,
Ary ho faly sy tretrika ery ;
Tsy mba hitsahatra intsony ny hoby
Hankalazana Anao, ry Mpamonjy