652 – O, ry Jesosy, omeo ny hery,

1. O, ry Jesosy, omeo ny hery,
Mba handreseko ny ota izao!
Osa sy ketraka aho irery,
Raha tsy avy izao Hianao.
Raiso ny fo,
Tano tokoa,
Mba handreseko ry Tompo ô!

2. O, ry Jesosy, omeo ny hery,
Ka amboary ny fonay izao;
O, mba esory izay mahavery,
Mitomoera aminay Hianao;
Ka hazavao
Ny fo izao,
Ampandosiro ny aizina ao!

3. O, ry Jesosy, omeo ny hery!
Kely finoana re izahay,
Ary ny lalanay ety sy tery,
Ry jeso ô, mitantàna anay!
Tohanonao
Ny olonao,
Ampandreseo izay manaraka Anao!