653 – Sakaiza, raha tia

1. Sakaiza, raha tia
Ny Tompo hianao;
Faingàna ka avia
Hanaraka Azy izao!
O, mba tsarovinao,
Fa Izy tsy nifaly,
Naleony nijaly
Mba hamonjena anao.

2. Fanahy, mahereza,
Efao ny adinao,
Fa làlana mideza
No hiakaranao;
Ny zava-tsoa atÿ
Dia zavatra mandalo;
Tsy azom-pahavalo
Ny lovanao ary .

3. Ry Tompo, manomeza
Anay ny herinao;
Finoana mateza
Mba atolorinao,
Mba hanarahanay
Ny làlam-pamonjena,
Hahita Anao mitsena
Anay rahatrizay.