655 – Kristy miantso antsika hiady

1. Kristy miantso antsika hiady,
Izy nandresy ilay ratsy sahady,
Ka mba henoy, ry sakaiza izao;
Kristy miandry indrindra anao!
Mila antsika Kristy Mpanjaka.

2. Kristy Mpitarika amin’ny ady,
Ka mampandresy izay te-hifady
Ny fahotana, izay maimbo sy lo;
Izy no mànda mafin’ny fo.
Miaro antsika Kristy Mpanjaka.

3. Kristy mampiatrana antsika hahery,
Izy miaro antsika sao very,
Ka mba avia hifahatra ao,
Indro ny ady mandroso izao.
Miantso antsika Kristy Mpanjaka.

4. Kristy mamonjy antsika izay voa
Ary tsaboiny ho entiny koa
Ho ao, an-dapany mandrakizay
Honina ao an-tranon’ny Ray.
Haka antsika Kristy Mpamonjy.

5. O, ry Jesosy, Mpanjaka, Mpamonjy!
Tompon’ny dera aman-daza sy vonjy,
lreo rafinao mba reseo izao,
Ka tanteraho izay sitrakao.
0, mba avia, Kristy Mpanjaka!