657 – Lasa re ilay nazoto

1. Lasa re ilay nazoto,
Nody ao an-tany soa,
lzay nanompo tamin-joto,
Ka nahefa be tokoa
:,: Indro, faly:,:
Fa mijinja voka-tsoa.

2. Lasa nody fa voantso:
“Miakara,” hoy ny Ray,
Ka fafao, ny ranomaso,
jeso Tompo no mandray,
:,: Faly, ravo, :,:
Fa tafakatra ao, tokoa.

3. Lasa re ilay nihafy
Ory tena, be nanjo,
Fa nanohitra ady mafy
Nefa mba nahery fo.
:,: Ka nandresy:,:
Fahavalo maro be.

4. Afaka ady ka nifaly,
Fa tsenaina hatratÿ;
Afaka ota, afa-jaly,
Ka mihoby, hatrary’
:,: Hoy ny Tompo::,:
“Mandrosoa, ka mifalia.”