659 – Ry hava-malala misaona

1. Ry hava-malala misaona,
Mangina fa mbola hihaona,
Isika sy izy nalaina,
Raha tonga indray ilay maraina.

2. Ny naman’ny tany ihany
No mody ho amin’ny tany,
Ka dia ny fanahy mifindra
Ho amin’ny Avo Indrindra.

3. Tsy maintsy afafy aloha
Ny vary vao mety hamoa;
Ny faty halevina koa
Tsy very fa mbola hifoha.

4. Dia miandrandrà, ry mpisaona!
Ho avy ilay lohataona,
Ka dia haniry ny voa,
lzay misy ny ain’ny Tsitoha.

5. Ho avy ny Tompon’aina
Hiantso ny vovoka maina
Hitafy ny fahazavany
Sy hiditra ao am-panjakany.

6. Faingàna, ry Kristy mahery,
Ry Fanantenanay irery,
Ny fasanay iva tsarovy,
Ny toky nomenao mba tovy!