660 – Sambatra ny nodimandry

1. Sambatra ny nodimandry
Niala teto ka tafandry
Ao ampofoan’i Kristy;
Ravoravo izao ny fony
Ka tsy misasatra intsony,
Mby ao, am-pitsaharany.
Ny asany taty
Manaraka azy ary,
Haleloia!
Tafiditra ao an-dapanao
Ry Jeso, ny malalanao.

2. Saotra, dera, laza, hery,
Mba raiso ho Anao irery,
Ry zanak’ondry tokinay!
Hianao dia nialoha
Hanolotra anjara soa
Ho an’ilay malalanay.
Ny fahafatesanao,
No misy aim-baovao,
Haleloia!
Hahita Anao ny olonao
Hohazavain’ny tavanao.

3. Tsy mba misy alina any,
Jesosy no fahazavany
Sy tena masoandrony,
Azony izay niriny,
Ka sambatra ny mpivahiny,
Fa ao no tanindrazany,
Fa efa tapitra
Ny ali-maizina,
Haleloia!
Fa foana ny fasana,
Maraina no miposaka.