661 – He, lasa ny zaza malalan’ny fo!

1. He, lasa ny zaza malalan’ny fo!
Atolotra ny tany ny tena ho lo.

2. Tsy maty anefa ny zaza, fa he,
Jesosy no milaza: Matory izy e!

3. Jesosy hamoha ny zaza indray,
Hiara-paly amin’anjelin’ny Ray.

4. Ka mba mionona, ry havana aty!
Ho hitanao ny zaza ao, an-danitra ary.