665 – Ry mpisaona malahelo

1. Ry mpisaona malahelo,
Mijere ny Tomponao,
Izay namindra ny malala
Mba ho ao an-danitra;
Mba fafao ny ranomaso;
Andrandrao ny lanitra.
Mitsahara ry mpisento,
Ka derao ny Tomponao!

2. Sento no anjarantsika,
Izy kosa faly izao,
Afa-jaly, afaka ota,
Tapitra ady izy ao,
Tsy mba misy ranomaso
Na izay mahory ao,
Koa aza mitomany,
Fa derao ny Tomponao!

3. Nofo no aterintsika
Ao am-pasana anio;
Ny fanahiny anefa
Tsy mba ao anatin’io.
Jeso no namindra azy,
Lasany ny havanao,
Fa navotany ho Azy,
Ka derao ny Tomponao.

4. Mangataha fahendrena,
Ka isao ny andronao;
Mikatsaha famonjena
Sy fiainana vaovao,
Mba horaisiny tokoa
Honina any aminy,
Ka ekeny ho sakaiza,
Mba ho ao an-tranony.