517 – Ny alina ho lasa

1. Ny alina ho lasa,
Na ela aza re,
Hipoaka ny andro
Mahafinaritra;
Ny zavona hisava
An-tendrombohitra ao,
Ny vavahady tsara
Ho tsinjoko izao.

2. Mba sarotra tokoa
Ny fiakarana e ;
Mamely mafy koa
Ny rivo-doza be;
Fa he ny mpivahiny
Izay efa trotraka
Tantanan’ny Mpamonjy
Tsy ho solafaka.

3. Ny famonjen’i Kristy,
Ny fanavotany,
No loharano soa
Mangarangarana ;
Nandramako sahady
Ny rano velona,
Ka dia nahazo hery
Am-pandehanana.

4. Ny rano be hitànay,
Ny fefy tsilo koa,
Ny lalana mahàna
Ho afaka avokoa ;
Ka dera, haleloia.
No mendrika hatao
Ambara-pahatonga
Am-pitsaharana.