519 – Mba maniry hody aho

1. Mba maniry hody aho,
Ry Jesosy Tompo ô !
:,: Ka ny foko hatanjaho
Mba hankany aminao :,:

2. Tsy tamana eto aho,
Mampahory ny aty,
:,: Koa dia mitalaho,
Mba hafindranao ary :,:

3. Hody aho, ry Mpiantra,
Aoka mba horaisinao,
:,: Hianao dia feno antra,
Ka matoky aho izao :,: