520 – Ny masoandronay

1. Ny masoandronay
Mirefarefa izao,
Madiva hody izahay
Hiverina aminao :

Fiv : Ry Jeso ô! sasao,
Sasao madio izahay.
Ho mendrika ny lanitra
Izay honenanay.

2. Tsy ela intsony koa
Ity ady lava ity,
Ho afa-tsasatra tokoa
Rehefa tonga ary :
sns…

3. Madiva ho hitanay
Ilay Tomponay ary,
Madiva hiahona aminay
Ny namanay taty :
sns…

4. He! kely sisa izao
No hisentoanay,
Dia hofafan’ny tananao
Ny ranomasonay :
sns…

5. Ity hita masi ity,
Izay, tsy mahafa-po,
Hisolo paradisa ary,
Izay hifalian’ny fo :
sns…