524 – Hitsahatra aiza, ry foko, izao ?

1. Hitsahatra aiza, ry foko, izao ?
Ka iza ataonao hiaro anao?
Ny tany va misy hitsaharan’ny fo,
Na lova tsy simba, tsy mety ho lo?
Tsia, tsia, tsy mba aty
Izany, fa any an-danitra ery.

2. Afoizo ny tany izay manindao,
Katsaho ny lanitra ho lovanao.
Jerosalema any, tanàna vaovao
Sy tsara tokoa, miandry anao.
Eny, eny, ao dia ao
No misy tokoa fonenam-baovao.

3. Ny mponina ao dia tretrika am-po,
Fa resy ny ota, mahery ny to,
Ka faly midera ny Tompo ny ao ;
Ny mino hihira ny hira vaovao !
Indro, indro, be dia be
Tokoa ny soa ao an-danitra re !