525 – Vahiny eto isika

1. Vahiny eto isika
Ka monina amin-day,
Mitady mba hahita
Ny any amin-dRay :
Fa ao ny fanjakany
Sy fiadanana,
Ka ao tsy hita lany
Ny fitiavana.
Ao no fodiana,
Mihaona ao ny mino,
Ka tsy hisaraka.

2. Izay aty an-tany
Dia mora tapitra,
Fa ny tsy mety lany
Dia ao an-danitra !
Fa ao ny Tompontsika
Izay nohomboana
Mba hahazoantsika
Ny fifaliana.
Ao no fodiana, sns

3. Manafotra ny tava
Ny ranomaso be,
Kanefa dia hisava,
Fa hofafana e !
Isika manantena
Fa ny Mpampakatra
Ho tonga mba hitsena
Ny ampakarina.
Ao no fodiana, sns