528 – Tsaroako ho avy ny maraina

1. Tsaroako ho avy ny maraina,
Izay hisavan’ny zavona aty
Ka hitrangan’ny masoandron’aina,
Dia Jeso, Ilay malalako ary.

2. Hevero fa tsy hisy fahotana,
Na heloka, na fahoriana ;
Ny ranomasintsika hofafana
Ka hosoloam-pihobiana.

3. Ny havan-tiana tety an-tany
Nandao antsika ka nisaonana,
Ireo no hitsena antsika any,
Ka fifaliana no hihaonana.

4. Ny fiderana ataon’ny olo-maro.
Izay samy masina sy ravo ao,
Sy hobin’ny anjely no hiharo,
Endrey ny hatsaran’ny hira vao

5. Ry tany tsara, aoka hahafaly
Ny foko ny mihevitra anao,
Raha saro-dàlana sy mampijaly
Ny tany itoerako izao