603 – He sambatra Jesosy ô

1. He, sambatra Jesosy ô,
Ny ondry vitsinao!
Fa Hianao Mpiandry soa
Maharo ny Anao.
Ny ainao no natolotrao,
Ho an’ireo ondrinao,
Ny very tadiavinao
Hiaraka Aminao.

2. Izaho voamarika
Ho isan’ny Anao,
Anefa mba matahotra
Sao dia lavinao,
Ka aoka mba hotairinao,
Ny foko, raha hitanao
Fa mila ho sondriana
Sy diso làlana.

3. Ny hafanana mahamay
No mahatrotraka,
Anefa mbola tazanay
Ny fitsaharana.
Ho avy faingana anie
Ny andro soa lehibe,
Izay hamelaranao ny lay
Handrakotra anay.