605 – Jeso Hery mahavonjy

1. Jeso Hery mahavonjy
Tena Fialofana,
Fa miantra sy mamonjy
Zanak’olombelona
:,:Hery soa, hery soa,
Itokianay tokoa:,:

2. Raha misy ny tafiotra
Izay mamely mafy anay,
Ny fitiany tsy ho ritra
Tokinay mandrakizay.
:,:Tsy mandao, tsy mandao,
Iankinana hatrizay:,:

3. Raha mambomba sy miaro,
Mampitony tahotra,
Jeso Tompo tia, Mpiaro;
Resy re, ny hovitra.
:,:Fa matoky, fa matoky,
Ilay ampinga lehibe:,:

4. Tianay tokoa tokoa
Ho an-tratranao doria,
Mba hatoky ka ho soa,
Ry Mpamonjy be fitia.
:,:Tompo soa, Tompo soa,
0! hazoninay tokoa:,: