606 – O, ry Raiko Izay mpandahatra

1. O, ry Raiko Izay Mpandahatra!
Vato fantsika mafonja!
Aminao no mifahatra
Itony foko safotra onja.

Fiv : Ry Tsitoha ô! Mijere!
Ry Mpamonjy ô, mamonje!

2. He, manonja mafy loatra
Itony fiainako voafofo
Toa dia diso tafahoatra
Ireo ankaso izay milofo,
Ry Tsitoha, sns…

3. Nefa kosa tsy mamoy!
Izany foko manantena!
Fa ny masonao manjohy,
Iandrandrako famonjena.
Ry Tsitoha, sns…