607 – Jeso no mpiambina antsika

I.Jeso no Mpiambina antsika
Sy Mpiandry tsara,
Ka natolony ny ainy
Hisolo ny ondry.

2. Matokia hianareo,
Ry ondry vitsy
Fa ny Raiko no mikasa
Hitandrina anareo.

3. lzaho no Mpitarika
Sy Mpitondra tsara
Izay manaraka Ahy
Handresy ny ratsy.

4. Ary amin’ny farany
Halaiko ny Ahy
Tsy hisaraka amiko
Ela mandrakizay.