608 – He, miandrandra Anao,

1. He, miandrandra Anao,
Jehovah Tompo ô!
Ny olonao;
Henoy ny vavakay
Vonoy ny helokay
Hahafantaranay
Fa zanakao.

2. Raha hodiavinay
ny tany maizina,
Tarihonao;
Fafao, Ry jesosy
Ny ranomasinay,
Ka mba esorinac,
Ny tahotray.

3. Mba manomeza anay
Ny hasoavanao,
Ry Tompo ô
Mba hahazoanay
Ny hasambarana
Tsy mety levona,
an-danitra.

4. Tohanonao izahay,
Rahefa tapitra
Ny andronay.
Ray ô! Mba hamoray
Ny hanalana anay
Ho any aminao,
mandrakizay.