609 – Hianao Jehovah Tompo!

1. Hianao Jehovah Tompo!
No hatoninay izao;
Avy izahay hanompo
Sy hanao ny sitrakao,
:,:Indro raiso,
Raiso ho Anao izahay.:,:

2. Mba tantano sy arovy,
Fa malemy izahay,
He! Marary sy farofy,
Hianao no herinay,
:,:Ody aina
Hitsaboanao anay.:,:

3. Mpivahiny ka mahantra,
Entonao, Fanahy ô!
Ana sy mangetaheta,
Asehoy ny antranao;
:,:Ranon’aina
Hosotroinay izao.:,:

4. Tranonao madio no any,
Vorodamba no anay,
Fa hilaozanay ny tany,
Ka soloy ny lambanay,
:,:Lamba fotsy
Hitafianay anie.:,: