610 – Ny foko, ry Jehovah ô!

1. Ny foko, ry Jehovah ô!
Fidio ho lapanao;
Ekeo ho fonenanao,
Ka ao no anjakao.

2. Ny foko, ry Jesosy ô!
Sasao ho voadio;
Izay eritreri-dratsy ao
Levoninao anio.

3. Ny foko, ry Fanahy ô!
Mba hamasinonao;
Avia, Fanahy Masina ê
Ovay ho fo vaovao.

4. Ray, Zanaka, Fanahy ô!
Mpamonjy mahasoa,
Mpanafaka ahy Hianao,
Isaorako tokoa.