611 – Jehovah Ray Malala ô

1. Jehovah Ray Malala ô!
Izay ao an-danitrao,
Henoy ny fivavahako
Ataoko aminao,
Fa Jeso Kristy Zanakao
No tena sorona
lzay entiko ho aminao
Mpamela heloka.

2. Ny lalako mba hazavao,
Hianao no jiroko,
Fa maizim-pito e izao
Sy be ny kotroka;
Na misy loza aza re
Izay mampamoy fo,
Tsy misy hatahorako,
Hianao no amiko.

3. Ny fikapohana, izay
Ataonao amiko,
Dia misy fananarana
Mba hibebahako;
Ny fahafatesana, izay
Ho tonga koa izao,
Dia lalana halehako
Ho any aminao.

4. Mba raisonao ny tanako,
Tantano aho izao,
Fa zazabodo, Raiko ô!
Ampio ny zanakao;
Na tondraka ny rano re
Ka safononoka ao,
Ny faty tsy ho tahotro,
Hodiako aminao.