613 – Mpiandry lehibe!

1. Mpiandry lehibe!
Vorio ny ondrinao
Hiray fisoko avokoa,
Hiadana aminao.

2. Sakaiza herinay!
jereo ny ondrinao
Mitebiteby, ory fo,
Ka miandrandra Anao.

3. Manahy izahay,
He! Ala be izao;
Andrao ho very foana aty,
Vonjeo ny ondrinao.

4. Henoy, ry Tokinay!
Vohay ny tranonao’,
Raha avy ny hodianay
Hitoetra aminao.