615 – Ry Jehovah Ray mahery!

1. Ry Jehovah Ray Mahery!
Indreto ny mpanomponao;
Fa mpanota saiky very
Nefa tsy mba foinao;
Fa ny masonao mijery
Ny fanahinay mania;
Ny fitaomanao mahery
No miantso hoe: “Avia”.

2. Ry Jehovah, Ray Mpitahy
Izay rehetra ory fo!
Ny tsy manana mpiahy
Mora resin’ny manjo;
Zovy ary no hanahy
Raha miankina Aminao?
Eny, faly ny fanahy
Izay mitoky aminao.

3. Ry Jehovah, Ray Mpiaro!
He ny fahavalonay
Izay masiaka sy maro;
Hodidinanao, izahay,
Fa ety dia mifangaro
Amin-dratsy izahay,
Ka tsy misy izay maharo
Raha ilaozanao, ry Ray!

4 .Ry Jehovah ô! Vimbino
Itony zanakao ety,
Aza avela hanadino
Ny fonenan-tsoa ary ,
Ka omeo fanahy mino
Tsy mivadika aminao;
Ary koa, mba sakambino
Tsy hisaraka aminao.