619 – Ry Raiko ô! Tariho ny zanakao,

1. Ry Raiko ô! Tariho ny zanakao,
Tariho re!
Fa maizina ny lalako izao,
Tariho re!
Tsilovy ka omeo finoana,
Tantano ao am-pandehanana.

2. Izay ela izay ny lalan-tsitrapo
No tiako;
Izay ela izay izac, tontolo izao
No mamiko;
Kanefa izao, tariho ny zanakao,
Ry Raiko ô! Handia ny làlanao.

3. Tsy mba ahoako ny loza aty
An-dalana;
Tsy te-hitsinjo koa ny ary
An-koatra;
Fa isan’andro alaharonao,
Ry Raiko ô! Ny dian’ny zanakao.

4. Na mbola lavitra aza re izay
Alehako,
Tarihonao ambara-pahafaka
Ny alina,
Dia vao hitsahatra ny zanakao,
Ry Raiko ô! Ary an-danitrao.