620 – Zanahary, Ray mahery

1. Zanahary, Ray mahery,
lzahay tsy manan-kery,
Nefa he, ny fahavalo
Fa masiaka sady maro;
O! ampio re izahay,
Fa ny zavatra mihatra
Tsy mba misy maharatra
Ny arovanao, ry Ray,
Zanahary Ray mahery,
Mba arovy izahay!

2. Zanahary, Ray miantra!
Olon-diso sy mahantra
Izahay izay mitaraina,
Hianao no antenaina:
lantrao, re izahay!
Be tokoa ny fahotana
Mahatonga fanimbana
Efa vitanay tatÿ:
Zanahary, Ray miantra,
Mamelà ny helokay!

3. Zanahary, Ray malala!
Enga anie ka hahalala
Mba ho tia sy hanaiky,
Ary koa mba hanakaiky
Ny Mpamonjy izahay;
Tsy ny tahotray ny loza
No nanaitra anay hiova,
Fa ny ran’ny Zanakao;
Zanahary, Ray malala,
Mba hazony izahay!