627 – Vimbino tsara izahay

1. Vimbino tsara izahay,
Ry Jeso Kristy Tomponay!
Mba tsy ho diso lalana
Aty ambony rano be,
;,;Ka na manonja aza re
Ny rian-dranomasina,
Tazony mafy izahay
Mba tsy ho rendrika aty.:,:

2. Dia mitsangàna, ka avia,
Ry Jesosy, Mpamonjy tia!
Jereo ny fahorianay;
Anaronao ny rivotra
;,;Izay mampanonja toy izao
Ny alon-dranomasina,
Izay manafotra anay
Aty am-pandehananay.:,:

3. Fa Hianao no aronay,
Ka dia sahy izahay
Hamaky sy hanohitra
Ny onjan-drano betsaka;
;,;Ka aoka tsy ho fefika
Aty an-dranomasina,
Fa mba ho tonga aminao
Ny sambonay, ry Tompo ô;,;