538 – Finaritra ny masoko

1. Finaritra ny masoko
Mijery ny Mpamonjiko,
Ny vavako hisokatra
Hidera ny Mpanavotro !

Fiv : Andro soa, andro soa,
Fa Jeso no Mpanavotra !
He, ravo ny fanahiko
Mihira ao anatiko !
Andro soa, andro soa,
Fa jeso no Mpanavotra !

2. Ho tiako ny Tompoko
Ambara-pahafatiko,
Fa Izy no Mpanafaka
Manaisotra ny heloko !
Fiv : Andro soa, sns…

3. Faingàna re, ry havako,
Hatòny e, ny Tomponao !
Andeha mba hiaraka
Hihira sy hivavaka !
Fiv : Andro soa, sns…