538 – Finaritra ny masoko

1. Finaritra ny masoko
Mijery ny Mpamonjiko
Ny vavako hisokatra
Hidera ny Mpanavotro:

Fiv : Andro soa, andro soa,
Fa jeso no Mpanavotra;
He! Ravo ny fanahiko
Mihira ao anatiko,
Andro soa, andro soa,
Fa jeso no Mpanavotra.

2. Ho tiako ny Tompoko
Ambara-pahafatiko,
Fa Izy no Mpanafaka
Manaisotra ny heloko :
Andro soa, sns…

3. Faingàna re, ry havako!
Hatòny e! ny Tomponao ;
Andeha mba hiaraka
Hihira sy hivavaka:
Andro soa, sns…