540 – Hitako ny làlan-tsara

1. Hitako ny làlan-tsara,
Ka hizorako izao,
:,: Azoko ny famonjena,:,:
Ka hotanako tokoa
:,: Manampia,:,:
Ry Fanahy Masina.

2. Ravoravo aho, Jeso!
Hianao no Tompoko;
:,:Faly aho, ry Mpamonjy!:,:
Afakao ny heloko;
:,: Gaga aho :,:
Noho ny fanavotanao.

3. Fitiavana ihany
No natolotrao anay;
:,:Nefa kosa fahotana:,:
No navalinay Anao:
:,: Aza isaina :,:
Re ny hadisoanay.

4. Ny mpanota hilazako
Ny Mpamonjy tànako;
:,:Hilazako fa ny rany:,:
No nataony avotra;
:,: Matokia,:,:
He, ny fitiavany!