541 – He, izany hira manako re

1. He, izany hira manako re!
Ilay zaza very tonga amin-dRay;
He! Falifaly izay mandre;
Ilay efa maty velona indray.

2. lndro ny Rainy lasa nankao,
He! Fa miteny: “Peratra soa,
Soloy ny lamba, kapa alao.”
Ilay efa maty velona indray.

3. He izany hoby an-tranon-dRay!
Fa voavonjy ilay nania;
Hobio, ry tany sy lanitra!
Ilay efa maty velona indray.

4. 0, ry anjely an-dapa soa!
Miraisa hina hanandra-peo;
Aza mangina, fa mba lazao,
Ilay efa maty velona indray.