542 – Jehovah no anjarako

Jehovah no anjarako,
lzaho tsy halahelo,
Fa jeso no Mpanavotro.
lzaho ho ravoravo.
Maro no tia harena,
Betsaka no mila vola,
F’izaho efa manana,
Jehovah no anjarako,
Ny didiny no mamiko,
Ny asany no tiako,
Ny teniny mahahendry,
Ny ran’ny Zanany
No mahadio.
Tsy mba mamiko ny tany,
Tsy sitrako ny filàny,
Omeko veloma izany;
Jehovah no anjarako,
:,: Anao tokoa, ry Jesosy,
Ny fanahiko, rehetra;
Ataovy ho Anao aho,
Hianao no anjarako.:,: