543 – Mihoby ny fanahiko

1. Mihoby ny fanahiko,
Fa voavonjy izao;
Ny ratran’ny Mpamonjiko,
No misy aim-baovao.

Fiv : Ny ran’i Jesosy,
No tena avotro,
Ka sambatra aho
Sy tretrika am-po.

2. Ny ratran’ny Mpamonjinao,
Ry foko, mba jereo.
Fa hanasitrana anao,
Ka ho fiainanao.
Ny ran’i jesosy, sns…

3. Mba mibitaha re, ry fo,
Ny gadra tapaka :
Ny hajambana izay nanjo,
Izao dia afaka.
Ny ran’i jesosy, sns…