544 – Misaora an’i Jehovah

1. Misaora an’i Jehovah,
Miantsoa ny anarany,
Mitoria ny asany,
Amin’ny olombelona.

2. Ambarao ny fiantrany,
Lazao ny famindram-pony,
Fa mahagaga antsika
Ny fitiavany antsika,

3. Mpanota tsy naringana,
Very mana-Mpanavotra,
Maty ka nomeny aina,
Ho velona mandrakizay.

4. Ry Andriamanitray ô!
Ry Jesosy Mpamonjy ô!
Ry Fanahy Masina ô!
Vonjeo ny olona ory,

5. Fa zohy no itoerana,
Lava-bato no ierena
Fa indrafo no ifalian’
Ny mpivahiny mandalo.