547 – Ry Jeso Masoandronay ô!

1. Ry Jeso Masoandronay ô!
Ny aizin’ny fo lasa tokoa
Fa tonga aty anatinay izao
Mazava lehibe.

Fiv : Eny, Jeso! Zoky be fitia,
Soa lehibe no nentinao taty,
Avy izahay, mba hisaotra Anao
Noho ny fitiavanao.

2. Vangianao ny tokantrano
Ka menatr’ ery, kaody sy lao
Ny fomba ahitana angano
Izay tsy mba sitrakao.
Eny, Jeso! sns…

3. Mpanjaka Fiadananay ô
Ekena tokoa ny herinao :
Ny sabatry ny firenena
Hatao fangady izao.
Eny, Jeso! sns…

4. Ry Jeso Tompo tia anay ô!
Misaotra Anao izahay izao
Fa henika ny hasoavanao
Izao tontolo izao.
Eny, Jeso! sns…