547 – Ry Jeso Masoandronay ô!

1. Ry Jeso Masoandronay ô,
Ny haizin’ny fo lasa tokoa,
Fa tonga aty anatinay izao
Mazava lehibe !

Fiv : Eny, Jeso Zoky be fitia,
Soa lehibe no nentinao taty ;
Avy izahay mba hisaotra Anao
Noho ny fitiavanao !

2. Vangianao ny tokantrano
Ka menatra ery, kaody sy lao ;
Ny fomba ahitana angano
Izay tsy mba sitrakao.
Eny, Jeso sns…

3. Mpanjaka Fiadananay ô,
Ekena tokoa ny herinao ;
Ny sabatry ny firenena
Hatao fangady izao !
Eny, Jeso sns…

4. Ry Jeso Tompo tia anay ô,
Misaotra Anao izahay izao
Fa henika ny hasoavanao
Izao tontolo izao !
Eny, Jeso sns…