548 – He, Jehovah no Mpiandry ahy

1. He, Jehovah no Mpiandry ahy,
Tsy mba misy hatahorako;
Raha izy no mitondra ahy
Ahi-maitso no handriako.
Eny, fa ny tany karankaina,
Dia hody saha lonaka,
:,: Ary ao amoron-dranon’aina
Hialan’ny foko sasatra :,:

2. He, Jehovah no Mpitarika ahy
Amin’ny alom-pahafatesana,
Koa tsy ho kivy ny fanahy
Noho ny aloky ny fasana
Hianao, ry Tokiko irery,
No hiara-dia amiko.
:,: Ka ny tsorakazonao mahery
No hanafaka ny tahotro :,:

3. Amelaranao latabatra aho
Eo imasom-pahavaloko;
Namboaranao kapoaka aho,
Mampahery sy mahafa-po;
Eny, indrafo tsy hita lany
No hiaraka amiko izao
:,: Mandra-pahatongako ho any
Amim-pahazavan’ny tavanao :,: